Zaloguj się

RegulaminRegulamin Serwisu Monit.biz
wraz z Polityką Prywatności i Cookies

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Monit.biz Monit.biz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Filipa Eisenberga nr 11/8, 31-523 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000758735, posiadająca NIP 6751677611 i numer REGON 381846701, adres e-mail: kontakt@monit.biz

 2. Serwis – serwis internetowy stanowiący własność Monit.biz, znajdujący się pod adresem: www.monit.biz, którego celem jest umożliwienie wysyłania w sposób zautomatyzowany przypomnień o nadchodzących i zaległych płatnościach;

 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny na stronie: www.monit.biz/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Monit.biz;

 5. Dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca klientem lub kontrahentem Użytkownika, do której Użytkownik może wysyłać Monity za pomocą Serwisu;

 6. Usługa usługa świadczona drogą elektroniczną przez Monit.biz, polegająca na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;

 7. Monit – elektroniczne powiadomienie Dłużnika wysyłane przez Użytkownika za pomocą Serwisu informujące o wysokości i terminie zapłaty należności;

 8. Formularz – formularz elektroniczny, otrzymany przez Użytkownika, którego wypełnienie inicjuje procedurę zakładania Konta i zawarcia Umowy z Monit.biz;

 9. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;

 10. Umowa umowa o świadczenie Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta, w momencie aktywacji Konta, pomiędzy Monit.biz a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;

 11. Dane – dane Użytkownika, w tym dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy;

 12. Opłata wstę pna – opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz Monit.biz należna za założenie Konta i możliwość korzystania z Serwisu przez okres pierwszych dwunastu miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

2. Postanowienia ogólne i rejestracja

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.

 2. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na dole strony głównej Serwisu – www.monit.biz. Regulamin może również zostać pobrany w formie pliku PDF oraz wydrukowany.

 3. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

 4. Monit.biz świadczy za pośrednictwem Serwisu dla zarejestrowanych Użytkowników, w oparciu o Regulamin, Usługę korzystania z Konta posiadającego następujące funkcjonalności:

  1. budowanie bazy Dłużników;

  2. przesyłanie do Dłużników Monitów w formie SMS;

  3. przesyłanie do Dłużników Monitów w formie wiadomości mail

  4. przeglądanie Serwisu w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

 5. Osoby niezarejestrowane nie mogą korzystać z funkcjonalności Serwisu.

 6. Aktywacja Konta przez Użytkownika (potwierdzenie adresu email) jest tożsama z zawarciem z Monit.biz Umowy o świadczenie Usługi. W celu jej zawarcia Użytkownik powinien wypełnić i przesłać otrzymany Formularz, następnie na podany adres e-mail Użytkownik otrzymuje informacje o weryfikacji. Zweryfikowanie adresu email (kliknięcie w link) powoduje zawarcie przez Użytkownika Umowy z Monit.biz. 

 7. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

 8. Skuteczne przesłanie Formularza wymaga podania Danych Użytkownika takich jak:

  1. Adres email

 9. Ponadto skuteczne przesłanie Formularza wymaga:

  1. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;

  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji zadań Serwisu;

  3. a w przypadku osób prawnych złożenie oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej i możliwości zaciągania w imieniu tej osoby prawnej zobowiązań oraz nabywaniu praw;
   za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”).

 10. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Monit.biz zostaje zawarta na czas oznaczony w zależności od długości wykupionego pakietu.

 11. Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do Serwisu dopiero po zaksięgowaniu Opłaty wstępnej na rachunku bankowym Monit.biz.

 12. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie w zakładce „Ustawienia” Użytkownik może ponadto dodać poniższe dane. Podanie niektórych z nich jest niezbędne by korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.

 13. Po ustaniu bytu prawnego Umowy, Konto Użytkownika jest usuwane.

3. Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik może wprowadzać do Serwisu informacje o Dłużnikach podając w zakładce „Moi klienci” następujące dane:

  1. skrócona nazwa Dłużnika;

  2. pełna nazwa firmy Dłużnika z rejestru KRS lub CEIDG; (pole nieobowiązkowe)

  3. imię i nazwisko osoby kontaktowej;

  4. numer telefonu;

  5. adres email.

  6. faktura/dokument sprzedażowy w formie pliku

 2. Użytkownik może wprowadzać do Serwisu informacje o nieuregulowanych przez Dłużnika należnościach podając odpowiednie dane w zakładce „Faktury niezapłacone”, a następnie przypisywać je do konkretnego Dłużnika. Informacje o należnościach mogą zostać wprowadzone przez Użytkownika manualnie bądź zostać zaimportowane z zewnętrznych baz danych Użytkownika – w tym celu Użytkownik musi skontaktować się z Monit.biz oraz postępować zgodnie z instrukcjami Monit.biz by móc dokonać importu zewnętrznych baz danych. Pierwsze dostosowanie importu do pików klienta jest bezpłatne, kolejne podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na dole strony głównej Serwisu.

 3. Użytkownik może za pomocą Serwisu wysyłać do Dłużnika Monity w formie:

  1. wiadomości mailowej – zawierającej przypomnienie o płatności oraz zestawienie informacji o nieuregulowanych należnościach;

  2. wiadomości SMS – zawierającej przypomnienie o płatnościach oraz odesłanie do wiadomości mailowej.

 4. Monity mogą być wysyłane:

  1. cyklicznie – w ustalonych przez Użytkownika odstępach czasu; lub

  2. jednorazowo – niezależnie od ustalonego przez Użytkownika harmonogramu automatycznego wysyłania Monitów Dłużnikowi.

 5. Użytkownik może samodzielnie wprowadzać treść Monitu bądź skorzystać ze standardowej – dostępnej w Serwisie.

 6. Użytkownik może indywidualnie wyznaczyć częstotliwość automatycznego wysyłania Monitów do danego Dłużnika.

 7. W ramach Opłaty wstępnej Użytkownik może wysyłać przez okres abomanemtu nieograniczoną liczbę Monitów wyłącznie w formie wiadomości mailowych.

 8. Wysyłanie przez Użytkownika Monitów w formie wiadomości SMS jest dodatkowo płatne (za każdy wysłany SMS) zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na dole strony głównej Serwisu. W przypadku braku uregulowania przez Użytkownika tej opłaty możliwość wysyłania Monitów w formie SMS zostaje czasowo zablokowana.

 9. W celu uzyskania dostępu do Usługi po upływie okresu abonamentowego od dnia zawarcia Umowy, Użytkownik musi uiścić opłatę prolongacyjną zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na dole strony głównej Serwisu. Brak uiszczenia opłaty prolongacyjnej powoduje utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta w Serwisie. W przypadku braku wniesienia ww. opłaty w ciągu 30 dni od upływu ważności Konta, wszystkie wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu Dane zostaną usunięte.

4. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

 1. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Monit.biz, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. zapewniać dostęp do sieci Internet;

  2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;

  3. zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli.

 2. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

  1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

  2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

  3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

  4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

  5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

  6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

  7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Monit.biz lub osób trzecich;

  8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt. 4.2.

 3. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim, jak również posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta.

 4. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 2.3. Regulaminu, Monit.biz niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

 5. Monit.biz wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu pliki „Cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies”używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

 6. Monit.biz zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego.

5. Odpowiedzialność

 1. Monit.biz nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Monit.biz nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.

 2. Monit.biz nie ponosi odpowiedzialności również za:

  1. treść Monitów tworzonych i wysyłanych przez Użytkowników, oraz za używanie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich;

  2. przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;

  3. ewentualne szkody oraz utracone przez Użytkownika korzyści poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;

  4. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika;

  5. przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Monit.biz;

  6. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Monit.biz, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu na adres mailowy Monit.biz: pomoc@monit.biz

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Konto Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);

  2. oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.

 3. W przypadku braku wymaganych informacji, Monit.biz może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.

 4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Monit.biz może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

 5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od otrzymania przez Monit.biz reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Monit.biz niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną.

7. Polityka prywatności i Cookies

 1. Na potrzeby niniejszego rozdziału poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Administrator danych – administratorem danych jest Monit.biz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Filipa Eisenberga nr 11/8, 31-523 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000758735, posiadająca NIP 6751677611 i numer REGON 381846701, adres e-mail: kontakt@monit.biz. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  3. Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora danych, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora danych za pośrednictwem Serwisu.

  4. Cookies Zewn ętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

  5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

  6. Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji, żądanych przez Użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.

 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 4. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.

 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.

 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

 7. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

   

  1. świadczenia Użytkownikom Usługi i rozliczenia jej;

  2. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Konta;

  3. wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.

 8. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa w pkt. 7.7. powyżej, może powierzyć dane osobowe Użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów.

 9. Podanie jakichkolwiek danych Administratorowi danych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia Umowy z Administratorem danych.

 10. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 11. Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Użytkowników.

 12. Użytkownicy mają prawo do:

  1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

  3. przenoszenia swoich danych osobowych;

  4. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

 13. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy Administratora danych wskazane na wstępie.

 14. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

 15. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.

 16. Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 17. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 18. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 19. Administrator danych wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

  1. konfiguracji Serwisu, czyli:

   1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

   3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika;

   4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

   5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  2. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie, czyli:

   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

   2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych.

  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:

   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  4. zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  5. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  6. świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

  7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 20. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

   2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

   3. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie];

   4. KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA].

  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

   2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie];

  3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

   1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

   2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

   3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

   4. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.

 21. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 22. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 23. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

8. Rozwiązanie Umowy

 1. Zarówno Monit.biz jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę na warunkach wskazanych poniżej.

 2. Monit.biz może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

 3. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta w Serwisie za pomocą opcji dostępnej w ustawieniach konta Użytkownika albo przez pisemne zgłoszenie Monit.biz (na adres wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu) żądania usunięcia konta. W tym ostatnim wypadku rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni liczonych od dnia doręczenia Monit.bizww. żądania. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta dopiero po uiszczeniu wszystkich opłat należnych Monit.biz, w tym opłat prolongacyjnych i opłat dodatkowych.

 4. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa Monit.biz uprawnione jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 5. W przypadku rozwiązania Umowy żadna z poniesionych przez Użytkownika opłat, w tym Opłata wstępna, nie jest Użytkownikowi zwracana.

9. Nota prawna

Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Monit.biz jest zabronione.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.11.2018 roku.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Serwisu Monit.biz

CENNIK *

Dostęp do Serwisu przez okres 1 miesiąca (nielimitowana liczba Monitów w formie wiadomości e-mail)

149,00 zł 

Dostęp do Serwisu przez okres 12 miesięcy (nielimitowana liczba Monitów w formie wiadomości e-mail)

399,00 zł

Dostęp do Serwisu przez okres 12 miesięcy (nielimitowana liczba Monitów w formie wiadomości e-mail)

1499,00 zł

Jeden Monit w formie SMS

0,15 zł

Zmiana lub zaimportowanie kolejnej zewnętrznej bazy danych.

150,00 zł

* Wszystkie podane kwoty są cenami netto.